SAMEN STERK VOOR STAAL

key-supplier Tata Steel

Tata Steel in IJmuiden, één van de grootste staalconcerns ter wereld, produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal voor veeleisende markten en toepassingen.

 

Tata Steel maakt daarbij gebruik van toeleveranciers die het bedrijf kennen, meedenken en met constructieve, kostenbesparende oplossingen komen.

 

ProTaTec in Velsen-Noord is key-supplier en werkt uitsluitend voor Tata Steel.

ProTaTec richt zich als ingenieursbureau op de uitdagingen van Tata Steel:

zo efficiënt mogelijk kwalitatief hoogwaardig staal produceren en tegelijkertijd zorgen voor een

veilige werkomgeving, energiebesparing en duurzaamheid.

ONZE EXPERTISE

ProTaTec, key-supplier van Tata Steel, heeft ruime ervaring en expertise in de

volgende disciplines:

  • Werktuigbouwkunde

  • Bouwkunde en Civiele techniek

  • Industriële automatisering

  • Elektrotechniek & instrumentatie

  • Projectmanagement

  • Inspectie management

  • Constructie management

  • Land- en installatiemetingen en 3D-scanning

  • Beheer- en Onderhoud

  • Uitvoering van werkzaamheden in Low Cost Countries (LCC)

 

Dagelijks zijn de medewerkers van ProTaTec actief voor Tata Steel. ProTaTec heeft

lokale kennis van de Tata-fabrieken en installaties en is bekend met de Tata-manier

van werken en de daarbij geldende richtlijnen.

 

Door zoveel mogelijk werkzaamheden uit te laten voeren in zogenaamde

low cost countries (LCC), draagt ProTaTec bij aan kostenbesparing voor Tata Steel.

 

Combinatie van jarenlange ervaring met een pragmatische, creatieve en servicegerichte aanpak resulteert in een toegevoegde waarde bij zowel eenvoudige als complexe modificaties.

 

Disciplines ProTaTec

Werktuigbouwkunde

 

ProTaTec is sterk in het gehele spectrum van de werktuigbouwkunde. Sterk in kranen en kraanbanen, machinebouw en piping. Piping voor alle denkbare media en diameters, waaronder de HO gasleidingen, maar ook pneumatiek en hydrauliek. ProTaTec heeft veel kennis van de omringende installaties zoals drukvaten, silo’s en tanks, ondersteunende staalconstructies, mechanische kleppen, schoorstenen en transportbanden. ProTaTec is betrokken van initiatieffase tot en met het opleveren van de as-built tekeningen. Voor Tata Steel doet ProTaTec inspecties aan werktuigbouwkundige installaties, verricht haalbaarheids- en alternatievenstudies, maakt planningen en kostenramingen, stelt PFD’s en P&ID’s op en ontwerpt in 3D (Autocad, Inventor en Navisworks). Complexe berekeningen vormen hierbij de basis voor de juiste dimensionering. Onze werktuigbouwkundige ontwerpen resulteren in werktekeningen en aanvraagspecificaties waarop de aannemer zijn prijs kan maken. Waar nodig levert ProTaTec toezicht en verzorgt het constructiemanagement.

Bouwkunde en civiele techniek

 

De fabrieken, magazijnen en kantoorgebouwen zijn belangrijk binnen het totale productieproces van staal maken. ProTaTec voorziet Tata van advies en engineering op het gebied van bouwkunde en civiele techniek. Dit loopt van vervanging van kleine onderdelen van gebouwen tot herstel en renovatie van gebouwen. Tevens heeft ProTaTec de expertise om de engineering van nieuwe gebouwen en fabrieken te voorzien van ontwerp tot realisatie.

Industriële automatisering, elektrotechniek & instrumentatie

 

Het primaire productieproces is bij een continu productiebedrijf als Tata Steel zeer afhankelijk van goed werkende industriële automatisering, elektrotechniek, instrumentatie, aandrijftechniek, remote monitoring en configureerbare besturingssoftware. Met als basis onze ruime ervaring en kennis op dit gebied voert ProTaTec opdrachten uit van het opstellen van aanvraagspecificaties tot het turnkey opleveren van projecten. Van middenspanningsinstallaties tot instrumentatie en automatisering van DSC tot PLC/SCADA oplossingen. Met nieuwe systemen, maar ook met oudere generaties besturingssystemen.

Inspectie management

 

Structurele inspecties van machines, gebouwen, kraanbanen, silo’s, tanks, trappen, bordessen en leuningen kunnen veel problemen voorkomen. ProTaTec is gespecialiseerd in levensduur verlengend en levensduur voorspellend onderhoud. Met een gedegen rapportage kan elke werkeenheid op tijd zijn maatregelen nemen, zo nodig verspreid over meerdere jaren. ProTaTec brengt prioriteit aan in onderhoud. En desgewenst verzorgt ProTaTec ook de uitvoering van deze aanbevelingen. Veiligheid van de medewerkers tijdens werk en vervoer is van essentieel belang.

ProTaTec biedt zowel op strategisch als op tactisch niveau service op het gebied van maintenance, inspectie en assetmanagement.

Land- en installatiemetingen

 

Soms komt het, letterlijk, aan op een vierkante centimeter. Installaties, een machineonderdeel, het moet allemaal wel precies passen op de beoogde plek of positie. Meten is weten is dan het devies. Voor deze metingen is ProTaTec de aangewezen partner. ProTaTec brengt de situatie duidelijk in beeld zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het verzamelen, analyseren en managen van ruimtelijke informatie is ons dagelijkse werk. De metingen worden uiteraard altijd uitgevoerd met de voor dat doel meest geschikte methode. Niet alleen efficiënt maar

ook kostenbesparend.

3D-scanning

 

Een laser tast met een snelheid van 1 miljoen keer per seconde de directe omgeving af en zet de resultaten om in een puntenwolk. Deze puntenwolk wordt vervolgens omgezet in een 3D model dat voor vele doeleinden kan worden gebruikt. En dit alles tot op enkele millimeters nauwkeurig! 3D-laserscannen kan worden ingezet bij renovaties, reverse engineering, BIM en inspecties. Ideaal als er sprake is van barre omstandigheden op de werkvloer zoals hitte, kou en donkere of moeilijk bereikbare ruimtes. Complexe gebouwen, hooggelegen installaties,

grote productie-units: met 3D-laserscannen beschikt onze opdrachtgever altijd over een waarheidsgetrouw model!

Beheer- en Onderhoud

 

Onderhoud aan en inspectie van fabrieken, magazijnen en kantoorgebouwen zijn belangrijk binnen het 24/7 productieproces, waarbij productieonderbreking tot een minimum beperkt moet worden. ProTaTec is voortdurend om zoek naar de optimale balans tussen

(voorkoming van) kosten en exploitatie. Door proactief inspecties te verrichten kunnen er middels MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP)

en MeerJarenOnderhoudsBudgettering (MJOB) gerichte keuzes worden gemaakt voor zowel de korte als lange termijn. Door beter inzicht te krijgen in het toekomstige onderhoud kunnen onderhoud en verbeteringen of soms zelf vervanging vooraf duidelijk in kaart worden gebracht, worden verrassingen voorkomen en kan er gericht aan de slag worden gegaan.

Uitvoering van werkzaamheden in Low Cost Countries

 

ProTaTec laat alle werkzaamheden op het gebied van digitalisering, conversie en revisie zo veel als mogelijk uitvoeren in Low Cost Countries.

Ook het uitwerken van puntenwolken gebeurt in LCC. Dit reduceert de kosten van deze arbeidsintensieve werkzaamheden aanzienlijk. Denk daarbij aan het as built maken van tekeningen, revisiewerk, technische handleidingen, samenstellingstekeningen van machines, tekeningen van productieonderdelen etc. De LCC-medewerkers volgen daarbij de Tata Steel standaard tekeningrichtlijnen. Projectbegeleiding en controle van de werkzaamheden vindt plaats bij ProTaTec in Nederland. De capaciteit van de LCC-engineers kan snel opgeschaald worden, waardoor er snel en efficiënt wordt gewerkt.

Projectmanagement

 

ProTaTec gaat grote en lastige vraagstukken niet uit de weg. Multidisciplinaire en complexe vraagstukken, waaronder ook de soms lastige PM30 onderwerpen, worden volgens een beproefde methode strak projectmatig aangepakt. De scope wordt voor aanvang van het project in disciplines en fases opgedeeld en in een (multidisciplinaire) planning verwerkt. De projectmanager werkt nauw samen met zijn lead engineers, van de offerte tot en met de oplevering. Gedurende het project wordt gestuurd op veiligheid, scope, issues, planning en kosten. Speciale aandacht wordt geschonken aan de overgang naar elke nieuwe fase en de interface tussen de verschillende disciplines. In de kick-off meeting wordt de communicatiestructuur besproken en toegelicht, zodat iedereen duidelijk is via welke lijnen wordt gecommuniceerd en wie welke beslissingen mag nemen. Mogelijke issues worden in een register bijgehouden en regulier besproken. Waar nodig wordt tijdig geëscaleerd zodat de projectmedewerkers de focus kunnen houden op hun kerntaken en alle stakeholders tijdig worden geïnformeerd. Onze projectmanagers hebben een technische achtergrond maar houden ook voldoende afstand om het geheel goed te beheersen. Projecten worden strak gestuurd, maar wel met een gezonde dosis flexibiliteit en een pragmatische insteek.

Constructie management

 

Wij kunnen u als opdrachtgever ontzorgen door Construction Management voor u uit te voeren. Met een brede kennis van de uitvoeringsfase en de specifieke randvoorwaarden van Tata Steel, kan de Construction Manager al in een vroeg stadium aansluiten om diverse zaken vooraf te borgen. Dit omvat bijvoorbeeld risicomanagement op het gebied van veiligheid, tijd, geld en omgeving. Ook kunnen we de aanbiedingen van de aannemers beoordelen op bijvoorbeeld uitvoerbaarheid. Tijdens de uitvoering zal er actief worden gezorgd voor een optimale uitvoering. Dit wordt gedaan door overleg te hebben, logboeken bij te houden maar ook het uitbrengen van adviezen, controle van de aangeleverde stukken en het uitvoeren van controles op de bouw. Verder zorgt de Construction Manager voor afbakening van de opdracht, goede faseovergangen en tevens het organiseren van de (tussentijdse) oplevering.

 

 

Missie en Visie

ProTaTec levert door het inbrengen van deskundigheid een bijdrage aan het verantwoord, efficiënt en veilig produceren van staal door Tata Steel. Door het bieden van multidisciplinaire kennis, creativiteit, inventiviteit, kennisdeling, innovatie en een no-nonsense aanpak wil ProTaTec de efficiency van projecten verhogen, de aanpak verbeteren en werken aan veiligheid.

Als key-supplier van Tata Steel is ProTaTec dagelijks bezig met praktische en technische toepassingen.

Samen zoeken we naar de oplossing die het beste tegemoet komt aan de specifieke wensen van de eindgebruikers

en die Tata Steel helpt om kosten te besparen.

Toegevoegde waarde voor Tata Steel

Door onze kennis, expertise in combinatie met jarenlange ervaring in het werken met en voor Tata Steel, is ProTaTec

een belangrijke partner bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met als resultaat kostenreductie.

Bovendien werkt ProTaTec uitsluitend voor Tata Steel dus men kan te allen tijde op ons rekenen.

 

Contact

Voor informatie, SEO’s en technisch overleg kunt u contact opnemen met:

Cor Klaassen
​Algemeen Directeur

tel: 0251-260100

m: 06-82583647

corklaassen@protatec.nl

Jantine Galesloot
​Financieel Controller

tel: 0251-260100

jantinegalesloot@protatec.nl

Jitze Koops
​Civiele techniek, bouwkunde, inspecties

tel: 0251-284100

m: 06-51288316

jitzekoops@protatec.nl

Paul Kruijver
​Industriële automatisering, elektrotechniek & instrumentatie

tel: 0251-257130

m: 06-16678738

paulkruijver@protatec.nl

Astrid Stellingwerf
​LCCS (low cost country services),
as built, LAE, tekeningen aanpassen

tel: 085-9021821

astridstellingwerf@protatec.nl

Onno van der Hoogt
​Werktuigbouw, grondgebonden installaties, support equipment en maintenance engineering

tel: 023-5514562

m: 06-11014621

onnovanderhoogt@protatec.nl

Jack Koster
Werktuigbouw, kranen en (hijs)hulp , transportbanden, piping, LCCS, land- en installatiemetingen,  3D laserscannen

tel: 0251-260100

m: 06-53599887

jackkoster@protatec.nl

 

CONTACT

Ons adres

ProTaTec BV

Parlevinkerstraat 41

1951 AR Velsen-Noord

Email: info@protatec.nl
Tel:  0251-260100